ورود

معرفی

پس از بررسی های اجرای این طرح و همچنین اعتبارسنجی و آسیب شناسی اجراي طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در ایران موضوع توانمندسازی متقاضیان مشاغل خانگی، شبکه سازی توسط .
پیشران ها و اتصال به بازار مورد توجه وزارت کار قرار گرفته است.
بدینمنظور طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با هدف ایجاد و تثبیت اشتغال از طریق توسعه کسب و کارهای خانگی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دستور برنامه های توسعه ای این وزارتخانه قرار گرفته است.
جهاددانشگاهی بعنوان یک نهاد واسطه توسعه ای بعنوان مجری این طرح در سطح 31 استان کشور انتخاب شده است. همچنین با حمایت معاونت امور زنان ریاست جمهوری توانمندسازی اقتصادی .
زنان سرپرست خانوار بر اساس الگوی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی بطور ویژه توسط جهاددانشگاهی در سطح 24 استان کشور در حال اجرا می باشد.
این سامانه جهت ثبت نام اولیه متقاضیان شرکت در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ویژه استان مازندران ایجاد شده است. پس از بررسی های اولیه توسط کارشناسان جهاددانشگاهی
از شما جهت شرکت در طرح ملی مشاغل خانگی دعوت بعمل می آید.
خدمات طرح: آموزش، مشاوره، توانمندسازی، اتصال به بازار، برندسازی، شبکه سازی مشاغل خانگی در بستر زنجیره ارزش.
مشمولین طرح : افراد بیکار(زن یا مرد) که دارای حداقل یک مهارت می‏باشند و علاقه‏مند به اشتغال در منزل هستند.