درگاه فروش محصولات کشاورزی

جهاد دانشگاهی مازندران

آدرس و شماره تماس

  

مرکز فروش محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی مازندران
ساری خیابان امیر مازندرانی
موبایل : 09362020874

سبد خرید

Mountains
برنج محلی مازندران که به آن طارم سنگی گویند . با عطر و بوی خوب -پخت آن از همه برنج ها بهتر است

برنج محلي عطري یا طارم صدري بسته 10 کیلویی : 1570000 ریال
کارخانه شالیکوبی حسینی فریدونکنار
موجودی : 100 

برنج محلی مازندران که به آن طارم سنگی گویند . با عطر و بوی خوب -پخت آن از همه برنج ها بهتر است

تعداد درخواستی :

Mountains
طارم هاشمی دارای شکل و ظاهر پخت عالی است .پخت این محصول در تهران از برنج محلی بهتر است .

برنج طارم هاشمي عطري یا طارم دم سياه بسته 10 کیلوی : 1570000 ریال
کارخانه شالیکوبی حسینی فریدونکنار
موجودی : 100 

طارم هاشمی دارای شکل و ظاهر پخت عالی است .پخت این محصول در تهران از برنج محلی بهتر است .

تعداد درخواستی :

Mountains
طارم هاشمی دارای شکل و ظاهر پخت عالی است .پخت این محصول در تهران از برنج محلی بهتر است .

برنج طارم هاشمي عطري یا طارم دم سياه بسته 10 کیلوی : 1550000 ریال
کارخانه شالیکوبی بابلسر
موجودی : 100 

طارم هاشمی دارای شکل و ظاهر پخت عالی است .پخت این محصول در تهران از برنج محلی بهتر است .

تعداد درخواستی :

Mountains
کشت دوم از پخت و عطر بهتری نسبت به کشت اول برخوردار است. بهره وری از آب باران پاییزی و آفتاب متفاوت آن به عقیده بسیاری، طعم برنج کشت دوم را بهتر می کند.

برنج طارم دوباره کشت 10 کیلویی : 1700000 ریال
کارخانه شالیکوبی بابلسر
موجودی : 100 

کشت دوم از پخت و عطر بهتری نسبت به کشت اول برخوردار است. بهره وری از آب باران پاییزی و آفتاب متفاوت آن به عقیده بسیاری، طعم برنج کشت دوم را بهتر می کند.

تعداد درخواستی :

Mountains
کشت دوم از پخت و عطر بهتری نسبت به کشت اول برخوردار است. بهره وری از آب باران پاییزی و آفتاب متفاوت آن به عقیده بسیاری، طعم برنج کشت دوم را بهتر می کند.

برنج طارم دوباره کشت 10 کیلویی : 1700000 ریال
کارخانه شالیکوبی حسینی فریدونکنار
موجودی : 100 

کشت دوم از پخت و عطر بهتری نسبت به کشت اول برخوردار است. بهره وری از آب باران پاییزی و آفتاب متفاوت آن به عقیده بسیاری، طعم برنج کشت دوم را بهتر می کند.

تعداد درخواستی :

Mountains
طارم هاشمی دارای شکل و ظاهر پخت عالی است .پخت این محصول در تهران از برنج محلی بهتر است .

برنج طارم هاشمي عطري یا طارم دم سياه بسته 10 کیلوی : 1570000 ریال
کارخانه شالیکوبی ساری
موجودی : 100 

طارم هاشمی دارای شکل و ظاهر پخت عالی است .پخت این محصول در تهران از برنج محلی بهتر است .

تعداد درخواستی :

Mountains
برنج محلی مازندران که به آن طارم سنگی گویند . با عطر و بوی خوب -پخت آن از همه برنج ها بهتر است

برنج محلي عطري یا طارم صدري بسته 10 کیلویی : 1590000 ریال
کارخانه شالیکوبی ساری
موجودی : 100 

برنج محلی مازندران که به آن طارم سنگی گویند . با عطر و بوی خوب -پخت آن از همه برنج ها بهتر است

تعداد درخواستی :

Mountains
برنج محلی مازندران که به آن طارم سنگی گویند . با عطر و بوی خوب -پخت آن از همه برنج ها بهتر است

برنج محلي عطري یا طارم صدري بسته 10 کیلویی : 1570000 ریال
کارخانه شالیکوبی بابلسر
موجودی : 100 

برنج محلی مازندران که به آن طارم سنگی گویند . با عطر و بوی خوب -پخت آن از همه برنج ها بهتر است

تعداد درخواستی :